Vedtekter

Familiemusikalen «Trollmannen fra Oz» har premiere 28. februar!

VEDTEKTER

Vedtatt 12.02.2018

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Lillestrøm Folketeater (LFT)

§ 2 FORMÅL
LFT har som formål å:
• Oppføre ulike former for utøvende scenekunst som musikaler, teaterstykker, revyer mm.
• Gi grunnleggende opplæring i skuespillerteknikk
• Gi tilbud tilpasset den enkeltes ferdighet og bidra til utvikling av trygghet på scenen
• Stimulere medlemmene til delaktighet og ansvar for LFTs ulike aktiviteter
• Stimulere til økt kjennskap, forståelse og interesse for teaterarbeid i Lillestrøm
• Samarbeide tett med aktuelle aktører i kommunen

§ 3 MEDLEMSKAP
LFT tilbyr to typer medlemskap – aktivt medlem og støttemedlem. Innmelding og utmelding skjer skriftlig til styret. Medlemskontingent gjelder fra 1. jan- 31.des og skal betales før utgangen av januar. Medlemskapet regnes fra den dagen medlemskontingenten er betalt.

• Aktivt medlem i LFT kan kun tegnes som personlig medlemskap. Medlemskontingent for aktive medlemmer er satt til 250 kr. Aktive medlemmer kan tas opp etter behov ved hvert enkelt prosjekt. Nedre aldersgrense for aktivt medlemskap er fylte 8 år.

• Støttemedlemskap i LFT kan tegnes enten som et personlig medlemskap eller som bedriftsmedlemskap. Medlemskontingent for støttemedlemmer er satt til 100 kr. Støttemedlemmer kan tas opp fortløpende gjennom hele året. Dette medlemskapet gir ikke stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet fastsetter kontingenten for de forskjellige typene medlemskap, men denne kan ikke settes lavere enn kr. 100,- pr. medlem. I tillegg til medlemskontingent har foreningen egne kontingenter for sine aktiviteter.

§ 5 PLIKTER VED AKTIVT MEDLEMSKAP
Forberedelser til og gjennomføring av forestillingene skjer gjennom arbeidsgrupper som organiseres av styret. Hvert aktivt medlem må være representert enten med seg selv eller en foresatt i en arbeidsgruppe eller i styret. Styret kan gi dispensasjon fra kravet om deltakelse i arbeidsgrupper.

§ 6 ÅRSMØTET
Årsmøtet, er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles med minst 4 ukers frist. Forslag til årsmøtet må legges skriftlig frem for styret senest tre uker før årsmøtet. Saksliste og -papirer sendes medlemmene senest to uker før møtet.

Årsmøtet skal:
a) Godkjenne sakslisten
b) Velge ordstyrer og referent
c) Føre protokoll over møtet. Protokollen undertegnes av både av- og påtroppende leder og to representanter valgt på årsmøtet (protokollunderskrivere)
d) Behandle og fatte vedtak om styrets beretning og regnskap, samt innsendte forslag og eventuelle vedtektsendringer. Vedtektene kan bare endres av et årsmøte med 2/3 flertall
e) Fastsette medlemskontingent
f) Gjennomføre valg av styre, revisor og valgkomité
Styrets beretning for siste kalenderår skal inneholde en gjennomgang av styrets og eventuelle utvalg og råds arbeid, samt omhandle arrangement og forestillinger.
Regnskapsåret følger kalenderåret og skal være revidert av LFTs revisor. I tillegg til hovedregnskapet skal det føres underregnskap for hver produksjon, som etter ønske fremlegges på årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kalles sammen av styret eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det, og må avholdes senest 1 måned etter at henstillingen er mottatt. Dette møtet kan kun behandle de saker som var årsaken til innkallingen.
For medlemmer under 15 år forvaltes stemmeretten av en foresatt. I tilfelle stemmelikhet, gjelder lederens stemme som dobbeltstemme i alle saker unntatt valg.

§ 7 VALG
Årsmøtet skal velge:
• Valgkomite for ett år, bestående av minst to personer
• Revisor for ett år
• Styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer. Styrets medlemmer velges for 2 år og til de respektive funksjoner. Årsmøtet kan vedta dispensasjon til en 2 års periode

Alle aktive medlemmer eller deres foresatte kan stille til valg, men minst ett av styremedlemmene i styret må velges blant LFTs aktive medlemmer. Det bør tilstrebes at halve styret er på valg hvert år.

Valgene skjer enkeltvis. Valg skal skje skriftlig dersom det er flere kandidater til et verv eller hvis noen av årsmøtedeltakerne ønsker det.

§ 8 ØKONOMI
Inntektssiden er i hovedsak kontingenter, resultat av egen aktivitet, samt offentlig og annen støtte. Teaterets egenkapital forvaltes av styret.

§ 9 STYRETS OPPGAVER
Styret skal drive LFT på en tillitsfull og økonomisk forsvarlig måte. I styret vektlegges bl.a. følgende oppgaver:

• Avholde styremøtet når leder eller 2/3 av styremedlemmene krever det
• Sørge for kontinuitet i LFTs virksomhet, herunder sørge for fremtidige oppføringer
• Sørge for at medlemmene får tilbud om aktiviteter som er utviklende
• Organisere arbeidsgrupper og velge ledere for disse. Gruppeledere kan delta i styremøter og kalles inn til ved behov.
• Styret skal sørge for nødvendig informasjon til medlemmer og foresatte. Gjennomføre orienteringsmøter for medlemmer og foresatte, bl.a. i forbindelse med oppstart av virksomheten og orientere arbeidsgruppene om dets arbeid frem mot forestillinger. På disse møtene vil det skje en fordeling av foreldre i arbeidsgrupper, m.m.
• Sørge for at tjenester og samarbeidsavtaler av større omfang kontraktsfestes
• Samarbeide med andre lag og foreninger
• Følge opp mulige støtteordninger som fond, legater og kulturmidler
• Lage budsjett og ha budsjettstyring for de enkelte oppsetninger
• Forberede og gjennomføre årsmøte

§ 10 PROKURA
Styrets leder og nestleder tegner for LFT.

§ 11 ENDRING AV VEDTEKTENE
Endring av vedtektene kan bare foretas av årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til endring må vedlegges innkallingen til årsmøtet.

§ 11 OPPLØSNING, SAMMENSLUTNING OG DELING
Forslag til oppløsning av LFT må behandles på ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall av de fremmøtte medlemmene, og må vedtas på nytt med ¾ flertall på ekstraordinært årsmøte som innkalles med minst 2 ukers varsel.

I tilfelle oppløsning kan lagets eiendeler først etter 5 år overføres til andre lag og foreninger som LFT har samarbeidet med. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.